Disclaimer

Disclaimer website: Woneninhigh5.nl


Ondanks de grote zorg en aandacht die wij besteden aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat.

Wij willen u expliciet erop wijzen dat deze website en de hierop getoonde impressies en afbeeldingen nadrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de toekomstige contractstukken die behorende bij de te sluiten koop- en aannemingsovereenkomst. U kunt dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud daarvan.

De gebouwen van HIGH5 moeten nog gebouwd worden. Om u toch een beeld te geven van het toekomstige project met de verschillende gebouwen, de appartementen alsook van de openbare inrichting rondom en
tussen de gebouwen, maken we voor de verkoop zoveel mogelijk gebruik van artist impressies.

Maar een artist impressie (ai) heeft natuurlijk wel z'n beperking. Het is en blijft een impressie en is nog geen realiteit. Er kunnen namelijk nog altijd wijzigingen optreden, voordat de verkoop start, tijdens de verkoop of tijdens de bouw, maar ook nog bij het inrichten van het openbare gebied. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de getoonde artist impressies.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden, zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij eventueel via hyperlinks verwijzen.

Variant Vastgoed B.V. alsmede alle hiervan deel uitmakende onderdelen als bedoeld in artikel 2:24b BW, en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die op deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

De uiteindelijke definitieve aankoop zal plaats vinden op basis van definitieve verkoopcontractstukken die een bijlagen vormen van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Variant Vastgoed B.V